دنبال دو تا کتابم 

خواندن آدمها

نه ، روانشناسی اعتراض

یادم نره

بخرم یا بیابم

حالا گو اینکه شاید نخوانم

عروسک جان خوب شو

جان مادرت

خدایا ما چقد غریبیم و تو دلت برایمان می سوزد حتما

شب از نیمه گذشته و افسانه خانم هم از ونکوور کانادا

پیام داده تو تل گرام

که خبری ازت نیست

از دل برود هر آنکه ده سال هیچ خبری ازت نبود

شب خوش

منبع : سوته دلان |کتابها منبع : سوته دلان |کتابها منبع : سوته دلان |کتابها منبع : سوته دلان |کتابها منبع : سوته دلان |کتابها منبع : سوته دلان |کتابها منبع : سوته دلان |کتابها منبع : سوته دلان |کتابها منبع : سوته دلان |کتابها منبع : |کتابها منبع : سوته دلان |کتابها منبع : سوته دلان |کتابها منبع : سوته دلان |کتابها منبع : |کتابها منبع : سوته دلان |کتابها منبع : سوته دلان |کتابها منبع : سوته دلان |کتابها منبع : سوته دلان |کتابها منبع : سوته دلان |کتابها منبع : سوته دلان |کتابها منبع : |کتابها منبع : |کتابها منبع : |کتابها منبع : |کتابها منبع : |کتابها منبع : |کتابها منبع : |کتابها منبع : |کتابها منبع : |کتابها منبع : |کتابها منبع : |کتابها منبع : |کتابها منبع : |کتابها منبع : |کتابها منبع : |کتابها منبع : |کتابها
برچسب ها :